Prosjektering VVA

Vårt team har solid kompetanse innen planlegging, prosjektering og dokumentasjon av vei, vann- og avløpssystemer og overvannshåndtering. De fleste tar denne type infrastruktur som en selvfølge, selv om den er resultat av høye standardkrav som krever nøyaktig og god planlegging.

I det tverrfaglige samarbeidet mellom avdelingene for prosjektering og dokumentasjon har vi en unik mulighet til å ha kontroll på prosjekteringsgrunnlaget, masseberegning og visualisering. Vi lager detaljerte maskinstyringsfiler for utgraving og oppbygning.

Vi håndterer enkle og komplekse oppdrag for offentlige og private kunder og vi gjennomfører prosjekter som tilfredsstiller alle normer som kreves av både lokale og sentrale myndigheter. PRO DOK 3D bistår med søknader og godkjenninger av tekniske planer til VA- og vegetater.

Vi tilbyr:

  • Prosjekt-/ prosjekteringsledelse
  • Prosjektering av veg og gang- og sykkelveg
  • Prosjektering av vegsystem for bolig og næringsområder
  • Koordinering av kabeletater og andre interessenter
  • Utarbeidelse av anbudsgrunnlag, utlysning og evaluering av tilbyder
  • Oppfølging i byggefasen

Veg og utomhusplaner

Prosjektering av veganlegg omfatter dimensjonering av veger i henhold til håndbøker og kommunale vegnormer. Vi utarbeider nødvendig tegningsgrunnlag, som for eksempel plan- og profiltegninger, høyde- og kantsteinsplaner, normalprofiler, skilt- og oppmerkingsplan, masterplan og andre nødvendige detaljtegninger. Vi prosjekterer også uteområder – ofte i samarbeid med landskapsarkitekt.

VA og håndtering av overvann

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

Med stadig mer fokus på økte overvannsmengder utfører vi prosjektering av overvannshåndtering. Dette inkluderer overvannsberegninger, dimensjonering av fordrøyningsmagasin og planer for flomveier, infiltrasjonsareal og overvannsnett.

Hva kan vi hjelpe deg med?

PRO DOK 3D utfører tjenester innen geomatikk, rådgivning og prosjektering i alle faser; fra ide til ferdig overlevert anlegg. Vi har bred og lang erfaring innen fagområdene veg, vann- og avløpsteknikk, terrengmodellering, landmåling, 3D-skanning og prosjektoppfølging.